Investor relations

Bolagsstyrning


Styrelse och revisor

VD, Ledamot
Christian Kronegård

Christian Kronegård, född 1988, har varit verkställande direktör och styrelseledamot i W & IT Solutions Group AB sedan maj 2016. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New Equity Venture International AB och arbetar också aktivt i flertalet av NEVI-koncernens innehav.

Ordförande
Hans Orre

Hans Orre, född 1966, är styrelseordförande i Precisionsmetall sedan december 2014 och är oberoende styrelseledamot i förhållande till Bolaget. Hans Orre började i mitten av 80-talet utveckla programvaror för redovisningsbyråer, främst tidredovisnings- och faktureringssystem. Efter avslutad ekonomi-utbildning började Orre på Akelius Skatt i Göteborg där han arbetade som utvecklingsansvarig för Akelius Skatt och de nya produkterna Akelius Bokslut samt Akelius Revision (sedermera Norstedts Skatt, Bokslut och Revision).

Ledamot
Robin Vestersten

Robin Vestersten, född 1986, är styrelseledamot i Precisionsmetall sedan maj 2016. Robin har studerat ekonomi på Södertörns högskola, samt på programmet byggteknik- och fastighetsförmedling på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och har sedan dess arbetat med handel av begagnade varor med inriktning mot råvaror.

Ledamot
Stefan Vilhelmsson

Stefan Vilhelmsson, född 1961, är styrelseledamot i Precisionsmetall sedan mars 2016 och är oberoende styrelseledamot i förhållande till Bolaget.

Revisor
Thomas Jönsson

Thomas Jönsson, vid till revisionsbyrån Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB, omvaldes till revisor i Bolaget på årsstämman 19 april 2018. Thomas Jönsson är huvudansvarig revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.

Bolagsordning

Bolagsordning för Precisionsmetall Group AB (publ) org.nr. 556777-2883

§ 1 Firma
Bolagets firma är Precisionsmetall Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag äga, förvalta och bedriva verksamhet inom metallindustrin, fast egendom, aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen [2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring av bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och lnrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.
Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges 17 kap. 4 § andra stycket aktiebolagsIagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande till stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut:
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräknlng
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 9. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

Denna bolagsordning antogs på bolagsstämma den 25 januari 2019