Investor relations

Pressmeddelanden


2019-10-24

Kommunike från extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB

Vid extra bolagsstämman den 21 oktober 2019 i Precisionsmetall Group AB fattades följande beslut.

Läs mer
2019-05-15

Market Notice 125/19 - Last day of trading in Precisionsmetall Group AB’s share - correction

Last day of trading in the company’s share, PREMET, is May 24, 2019.  Information about the share: Shortname: PREMET ISIN: SE0012257681 Orderbook-ID: 412S CFI: ESVUFR FISN: PRECISIONS/SH Last day of trading: May 24, 2019  Stockholm May 15, 2019 Spotlight Stock Market 08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com

Läs mer
2019-05-15

Market Notice 124/19 - Last day of trading in Precisionsmetall GroupAB’s share

Last day of trading in the company’s paid subscribed share, PREMET, is May 24, 2019.  Information about the paid subscribed share: Shortname: PREMET ISIN: SE0012257681 Orderbook-ID: 412S CFI: ESVUFR FISN: PRECISIONS/SH Last day of trading: May 24, 2019  Stockholm May 15, 2019 Spotlight Stock Market 08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com

Läs mer
2019-05-03

Market Notice 107/19 – Last day of trading in Precisionsmetall Group AB’s BTA

Last day of trading in the company’s paid subscribed share, PREMET BTA, is May 9, 2019.  Information about the paid subscribed share: Shortname: PREMET BTA ISIN: SE0012454247 Orderbook-ID: 52HY CFI: ESNUFR FISN: PRECISIONS/SH Last day of trading: May 9, 2019 Stockholm May 3, 2019 Spotlight Stock Market 08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com

Läs mer
2019-05-03

Företrädesemission i Precisionsmetall Group AB registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har nu registrerat den företrädesemission som beslutades av styrelsen i Precisionsmetall Group AB med stöd av bemyndigandet från årsstämman 19 april 2018. Sista dag för handel med BTA är 9 maj 2019 och stoppdag är satt till den 13 maj 2019. De nyemitterade aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 15 maj 2019.

Läs mer
2019-04-26

Market Notice 99/19 – Precisionsmetall Group AB is moved to the Observation List

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share and BTA (paid subscribed share) will be moved to Spotlight’s Observation List. Information about the share: Shortname: PREMET ISIN-code: SE0012257681 Orderbook-ID: 412S CFI: ESVUFR FISN: PRECISIONS/SH Organization number: 556777-2883 LEI: 549300MH0O6WQHEX5577  Information about the paid subscribed share: Shortname: PREMET BTA ISIN-code: SE0012454247 Orderbook-ID: 52HY CFI: ESNUFR FISN: PRECISIONS/SH Organization number: 556777-2883 LEI: 549300MH0O6WQHEX5577  Stockholm April 26, 2019 Spotlight Stock

Läs mer
2019-04-26

Information om avnotering av Precisionsmetall Group AB

Spotlight Stock Market (“Spotlight”) har idag beslutat att godkänna Precisionsmetall Group AB (“Bolaget”) ansökan om avnotering från Spotlight. Beslutet om avnotering gäller samtliga Bolagets finansiella instrument inkluderat samtliga aktier i Bolaget. Sista dag för handel i Bolagets finansiella instrument är fredagen den 24 maj 2019. Bolaget avser därefter fortsätta verksamheten i en onoterad miljö. Som en följd av detta beslut flyttas Bolagets samtliga finansiella instrument omedelbart till Spotlight observationslista. Motiven till att Bolaget ansökt om avnotering är en kombination av

Läs mer
2019-04-23

Hovrätten beviljar motparten prövningstillstånd i tvistemålet med säljarna av Precisionsstål i Stockholm

Precisionsmetall Group AB som tidigare vunnit framgång i alla sina yrkanden i tingsrätten har idag meddelats beslut om att ärendet kommer att prövas i hovrätten. Datum för huvudförhandling är ej satt ännu.

Läs mer
2019-04-23

Kommunike från årsstämma i Precisionsmetall Group AB

Vid årsstämma den 23 april 2019 i Precisionsmetall Group AB fattades följande beslut. · Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. · Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. · Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. · Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter. · Stämman beslutade att styrelsearvode

Läs mer
2019-04-18

Delårsrapport ett 2019

Resultat och omsättning för årets första kvartal har inte nått upp till våra förväntningar. Omsättningen uppgick till 8,8 MSEK jämfört med (10,2 MSEK) under samma period 2018 och rörelseresultatet EBIT uppgick till -0,4 MSEK jämfört med (0,2 MSEK) samma period 2018. Vi är självklart inte nöjda med utvecklingen och kommer fortsätta vårt intensiva arbete för att uppnå bättre resultat och ökad tillväxt. Under perioden har bolaget vunnit framgång i Tingsrätten i Stockholm i tvistemålet med säljarna av Precisionsstål i Stockholm. Säljarna har dock överklagat till Svea Hovrätt och vi inväntar

Läs mer
2019-04-11

Utfall i företrädesemission

Stockholm 2019-04-11 Precisionsmetall Group AB har avslutat företrädesemission som beslutades den 12 mars 2019. Teckningstiden löpte under perioden  27 mars - 10 april 2019. Totalt tecknades det aktier för 434 334,40 SEK. Utan företräde tecknades det aktier för 90 374,40 SEK, med företräde 343 960 SEK. Teckningsgraden uppgick till 12,3 %. Aktiekapitalet ökar med 108 583,56 SEK. Bolagets aktiekapital efter emissionen uppgår till 1 168 011,56 SEK och antal aktier till 2 920 030 stycken. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i

Läs mer
2019-04-08

Publicering av årsredovisning 2018

Stockholm 2019-04-08 Se bifogad årsredovisning.

Läs mer
2019-03-29

Huvudförhandling i kammarrätten

Stockholm 2019-03-29 Bolaget har meddelats att huvudförhandling i kammarrätten kommer att hållas den 2 maj avseende målet om upptaxering och skattetillägg för delar av verksamhetsåret 2015.

Läs mer
2019-03-27

Första teckningsdag i Precisionsmetalls företrädesemission

Stockholm 2019-03-27 Idag 27 mars är första teckningsdag i företrädesemissionen i Precisionsmetall Group AB. Teckningsperioden är mellan 27 mars - 10 april. Memorandum och teaser finns tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com och på bolagets hemsida www.precisionsmetall.se //

Läs mer
2019-03-26

Offentliggörande av investeringsmemorandum och teaser

Stockholm 2019-03-26 Precisionsmetall Group AB offentliggör idag, genom publicering på www.spotlightstockmarket.com och bolagets hemsida www.precisionsmetall.se sitt investeringsmemorandum och teaser inför kommande företrädesemission.

Läs mer
2019-03-21

Kallelse till årsstämma i Precisionsmetall Group AB

Aktieägarna i Precisionsmetall Group AB (publ), org.nr. 556777-2883, kallas härmed till årsstämma den 23 april 2019 kl. 10:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 TR, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 15 april 2019, dels anmäla sig till bolaget senast den 17 april 2019 skriftligen på adressen Precisionsmetall Group AB, Box 164 16, 103 27 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post till info@precisionsmetall.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,

Läs mer
2019-03-18

Månadsrapport februari 2019

Stockholm 2019-03-18 Under februari uppgick nettoomsättningen för koncernen till 3,5 MSEK (3 MSEK) med ett rörelseresultat EBITDA 0,1 MSEK (0,2 MSEK) och EBIT -0,1 MSEK (0,1 MSEK). Som tidigare kommunicerats vann bolaget full framgång i sin talan mot säljarna av Precisionsstål i Stockholm AB när Tingsrätten i Stockholm prövade målet. Säljarna har nu överklagat tingsrättens dom till Svea Hovrätt. Bolaget inväntar besked från hovrätten om huruvida prövningstillstånd ska beviljas.

Läs mer
2019-03-15

Marknadsmeddelande 57/19 – Information om företrädesemission i Precisionsmetall Group AB

Den 20 mars 2019 är sista dag för handel i bolagets aktie (PREMET) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 21 mars 2019. För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier, för 1,60 SEK (5:6 á 1,60 SEK). Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 27 mars 2019 till och med den 8 april 2019. Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 27 mars 2019 fram till

Läs mer
2019-03-12

Precisionsmetall beslutar om företrädesemission

Stockholm 2019-03-12 Styrelsen i Precisionsmetall har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 april 2018, att genomföra en företrädesemission om högst 2 207 142 st aktier till en teckningskurs om 1,6 kr per aktie. Nettolikviden från emissionen ska användas till utvecklingen i koncernen samt säkerställandet av ett fortsatt effektivt tillvaratagande av bolagets intressen i de rättsliga tvister som bolaget befinner sig i. Emissionen ger ett kapitaltillskott till bolaget om 3 531 427,20 kr vid full teckning, före emissionskostnader. Emissionskostnader beräknas uppgå till

Läs mer
2019-02-27

Månadsrapport januari 2019

Stockholm 2019-02-27 Under januari uppgick omsättningen för koncernen till 3 MSEK (3,6 MSEK) med ett rörelseresultat 0,2 MSEK (0 SEK).

Läs mer
2019-02-14

Bokslutskommuniké 2018

Verksamhetsåret 2018 var ett händelserikt år i många avseenden för Precisionsmetall Group AB (“Bolaget”). Såsom tidigare kommunicerats gav förvärvet av Precisionsstål upphov till en kontraktsrättslig dispyt mellan köpande och säljande part vilken till slut fick avgöras av tingsrätten som i dömde till Precisionsmetalls fördel den 11 februari 2019. Denna tvist har dock inte på något sätt tagit fokus från Precisionsståls dagliga verksamhet och steg för steg har bolaget genomfört de av ledningen interna omstruktureringar, rekryteringar och effektiviseringar som planerat. Som en följd har detta

Läs mer
2019-02-11

Precisionsmetall Group AB vinner tvist i tingsrätten

Stockholm 2019-02-11 Bolaget har idag mottagit dom i tvistemålet mot säljarna av Precisionsstål i Stockholm AB. Tvisten tillkom till följd av oenighet rörande det slutgiltiga köpeskillingsbeloppet. Av tingsrättens dom framgår att Precisionsmetall Group AB vunnit framgång i alla sina yrkanden. Svaranden åläggs enligt domen att solidariskt ersätta Precisionsmetall Group AB med 1 189 713,52 kr plus ränta. De svaranden ska även solidariskt ersätta Precisionsmetall Group AB:s rättegångskostnader om 266 000 kr plus ränta. Svarandena har tre veckor på sig att överklaga domen till hovrätten.

Läs mer
2019-02-08

Marknadsmeddelande 37/19 – Information om omvänd split och ny ISIN-kod i Precisionsmetall Group AB

Sista dag för handel i Precisionsmetall AB:s aktier före omvänd split med villkoren 1:100 är den 11 februari, 2019 och första dag för handel efter omvänd split är den 12 februari, 2019. Med hänvisning till Precisionsmetall AB:s pressmeddelande från bolagsstämman som hölls den 25 januari, 2019, genomför bolaget omvänd split. Aktierna kommer handlas med ny ISIN-kod från den 12 februari, 2019. Orderboks-ID kommer inte ändras.  Information om omvänd split: Kortnamn: PREMET Villkor: 1:100 Nuvarande ISIN-kod: SE0005568698 Sista handelsdag med gammal ISIN-kod: 11 februari 2019 Första

Läs mer
2019-02-07

Styrelsen i Precisionsmetall Group AB beslutar om avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Stockholm, 2019-02-07 Extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB ("Bolaget"), beslutade den 25 januari 2019 om minskning av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 1:100, vilket innebär att etthundra (100) aktier läggs samman till en (1) aktie. Vidare beslutade extra bolagsstämma att bemyndiga styrelsen i Bolaget att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. I enlighet med bemyndigandet beslutade styrelsen den 7 februari 2019 att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier till den 13 februari 2019. Sammanläggningen beräknas registreras hos Bolagsverket den

Läs mer
2019-01-31

Rättelse av kommuniké från extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB 2019-01-25

Stockholm 2019-01-31 I kommunké från extra bolagsstämma i Precisionsmetall som publicerades 2019-01-25 redogjordes inte beslutspunkt 8 på ett korrekt sätt. Rätt i nämnd punkt ska vara följande: 8. Beslut om omvänd aktiesplit Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en omvänd aktiesplit där 100 aktier läggs samman till 1 aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen. För att möjliggöra sammanläggningen av bolagets aktier har bolagets största ägare, åtagit sig att reservera aktier i syfte att kompensera aktieägare som förfördelas med

Läs mer
2019-01-25

Kommuniké från extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB 2019-01-25

Stockholm 2019-01-25 Idag höll Precisionsmetall Group AB extra bolagsstämma som beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om punkterna 7-8. 7. Beslut om ny bolagsordning Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att anta ny bolagsordning där enda ändringen från tidigare bolagsordning avser § 5 Antal aktier som föreslås få följande ny lydelse “Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier” 8. Beslut om omvänd aktiesplit Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en omvänd aktiesplit där 100 aktier läggs samman till 1 aktie. Stämman bemyndigade

Läs mer
2019-01-24

Ägarförändringar bland största aktieägare

Precisionsmetall Group AB har mottagit följande meddelande: New Equity Venture International AB ägar- och röstandel i Precisionsmetall Group AB har underskridit flaggningsgränsen på 50 procent. Flaggningsgränsen underskreds i samband med genomförd företrädesemission den 2018-11-13. New Equity Venture International AB innehar totalt 129 904 135 aktier i Precisionsmetall Group AB, vilket motsvarar 49,05 procent av alla aktier och röster i Precisionsmetall Group AB. Tidigare uppgick New Equity Venture International AB:s ägar- och röstandel till 54,86 procent.

Läs mer
2018-12-21

Kallelse till extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB

Aktieägarna i Precisionsmetall Group AB, org.nr. 556777-2883, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 januari 2019 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 18 januari 2019. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: Precisionsmetall Group AB; Box 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: info@precisionsmetall.se. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga

Läs mer
2018-12-12

Månadsrapport november 2018

Stockholm 2018-12-12 Under november uppgick omsättningen för koncernen till 4,2 MSEK (4,5 MSEK) med ett rörelseresultat EBITDA -80 TSEK (0 SEK) och EBIT -200 TSEK (-100 TSEK). Moderbolaget belastas under perioden av kostnader av engångskaraktär uppgående till ca 100 TSEK vilket påverkar koncernens resultat negativt. Verksamhetsbolagen fortsätter att utvecklas enligt plan och vi ser positivt på såväl avslutningen på året som på nästa verksamhetsår.

Läs mer
2018-11-20

Månadsrapport oktober 2018

Stockholm 2018-11-20 Under oktober uppgick omsättningen för koncernen till 4,6 MSEK (4,8 MSEK) med ett rörelseresultat EBITDA 0,3 MSEK (0,4 MSEK) och EBIT 0,2 MSEK (0,3 MSEK). Bolaget har överklagat Förvaltningsrättens dom gällande upptaxering och skattetillägg för delar av verksamhetsåret 2015 till Kammarrätten i Stockholm. Bolaget har av Skatteverket beviljats fortsatt anstånd till betalning både vad avser momsbeloppet och skattetillägget fram tills att Kammarrätten i Stockholm avgör målet. Som tidigare kommunicerats har Bolagsverket registrerat bolagets nyemission som genomfördes för

Läs mer
2018-11-13

Marknadsmeddelande 272/18 - Sista dag för handel med BTA i Precisionsmetall AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, PREMET BTA, är den 16 november, 2018. Information om betald tecknad aktie: Kortnamn: PREMET BTA ISIN-kod: SE0010920447 Orderboks-ID: 47JL CFI: ESNUFR FISN: PRECISIONS/SH Sista handelsdag: 16 november, 2018 Stockholm den 13 november, 2018 Spotlight Stock Market 08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com

Läs mer
2018-11-13

Företrädesemission i Precisionsmetall Group AB registrerad hos Bolagsverket

Stockholm 2018-11-13 Bolagsverket har nu registrerat den företrädesemission som beslutades på den extra bolagsstämman 2018-02-13. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är 16 november 2018 och stoppdag är 20 november 2018. De nyemitterade aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 22 november 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Precisionsmetall Group AB till 264 857 140 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 059 428 kr.

Läs mer
2018-10-19

Kvartalsrapport tre 2018

Årets tredje kvartal har nu passerats och fortsatt fokus har legat på utveckling av koncernen. De rekryteringar och effektiviseringar som gjordes i Precisionsstål under första halvåret har redan börjat ge positiv effekt i form av att vi märker ett ökat intresse för vårt erbjudande både vad avser nya och befintliga kunder. Detta är givetvis något vi ska försöka kapitalisera på och bygga vidare på i syfte att uppnå långsiktig lönsamhet och tillväxt. Genom att bolaget under första halvåret ISO-certifierade sig inom kvalite- och miljö, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 har det ställts högre krav

Läs mer
2018-10-01

Överklagan om upptaxering för verksamhetsåret 2015 avslås av förvaltningsrätten

Stockholm 2018-10-01 Precisionsmetalls överklagan avseende upptaxering och skattetillägg för verksamhetsåret 2015 har avslagits av Förvaltningsrätten i Stockholm. Bolaget ska i ett första skede gå igenom domen noggrant och därefter ta beslut om ett överklagande. För mer information om upptaxeringen hänvisas till tidigare pressmeddelanden och rapporter. //

Läs mer
2018-09-14

Månadsrapport augusti 2018

Stockholm 2018-09-14 Under augusti uppgick omsättningen för koncernen till 1,9 MSEK (3,6 MSEK) med ett rörelseresultat EBITDA -1,2 MSEK (0,5 MSEK) och EBIT -1,3 MSEK (0,3 MSEK). Försämringen beror till stor del av en kreditering om 1,4 MSEK som påverkar negativt på koncernens omsättning och resultat under perioden. //

Läs mer
2018-08-23

Månadsrapport juli 2018

Stockholm 2018-08-23 Under juli uppgick omsättningen för koncernen till 1,5 MSEK (2 MSEK) med ett rörelseresultat EBITDA -0,3 MSEK (0,1 MSEK) och EBIT -0,4 MSEK (0 MSEK). Juli är historiskt sett en svag månad för metallindustrin då många av Bolagets leverantörer och kunder har semesterstängt vilket påverkar omsättningen och resultatet negativt. //

Läs mer
2018-08-21

Uppdatering avseende nyemission i Precisionsmetall Group AB

Stockholm 2018-08-21 Nyemissionen som belsutades på den extra bolagsstämman 2018-02-13 ligger fortfarande under registrering hos Bolagsverket. Emissionen ska totalt inringa 10 594 285,60 SEK och totalt har det betalats in 7 608 580,24 SEK. Likvida medel har betalats in löpande och Bolaget inväntar resterande belopp om 2 985 705,36 SEK som förväntas betalas in.

Läs mer
2018-07-19

Halvårsrapport ett 2018

Första halvåret har varit en spännande period för koncernen, nettoomsättningen uppgick till 21 MSEK jämfört med 18 MSEK föregående år, en ökning med ca 3 MSEK. Utvecklingsarbetet har fortlöpt av våra verksamhetsbolag, där vi främst har fokuserat på vårt senaste förvärv, Precisionsstål. Fullständig överlämning av verksamheten har skett och vi har genom omstrukturering och rekrytering av ny personal uppnått en mer effektiv struktur och sammansättning av våra medarbetare. Dessa åtgärder kommer medföra långsiktiga kostnadsbesparingar för bolaget samtidigt som vi kan öka våra marknadsaktiviteter

Läs mer
2018-07-16

Månadsrapport maj 2018

Stockholm 2018-07-16 Under maj månad uppgick omsättningen för koncernen till 3,8 MSEK (4,7 MSEK). Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -0,3 MSEK och EBIT -0,4 MSEK.

Läs mer
2018-05-08

Månadsrapport april 2018

Stockholm 2018-05-08 Under april uppgick omsättningen för koncernen till 3,6 MSEK (2,5 MSEK) med ett positivt rörelseresultat EBITDA 0,5 MSEK (0,2 MSEK) och EBIT 0,4 MSEK (0,1 MSEK). //

Läs mer
2018-04-19

Delårsrapport ett 2018

Under årets första kvartal uppgick nettoomsättningen till 10,2 MSEK (6 MSEK), en ökning på 4,2 MSEK jämfört med samma period föregående år. Fokus har legat på ökad tillväxt och att hålla koncernens verksamhet lönsam. Genom omstrukturering, rekrytering och ökat marknadsarbete har vi stegvis ökat omsättningen månad för månad och samtidigt redovisat svarta siffror. Vi är nöjda med den utveckling våra verksamheter visar och vi befinner oss i ett gynnsamt marknadsläge där efterfrågan av våra produkter och tjänster blir allt större. Bolaget höll under perioden en extra bolagsstämma där det

Läs mer
2018-04-19

Idag 2018-04-19 höll Precisionsmetall Group AB årsstämma

Stämman beslutade följande: · Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. · Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske. · Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt såväl hela styrelsen som till VD. Övriga punkter på dagordningen beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt. För fullständig dagordning samt styrelsens förslag, se tidigare pressmeddelanden. // Styrelsen

Läs mer
2018-04-05

Styrelsens förslag till beslut inför kommande årsstämma 2018-04-19

Precisionsmetall Group AB (“Bolaget”) håller årsstämma 2018-04-19. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 11-17. För fullständig dagordning se Bolagets hemsida. 11. Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter 12. Styrelsen föreslår att arvoden till styrelsen ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per ledamot som ej är anställda i Bolaget. Revisor ska ersättas med löpande räkning 13. Styrelsen föreslår omval av samtliga ledamöter, Hans Orre, Stefan Wilhelmsson, Christian Kronegård och Robin Vestersten. 14. Till revisor föreslås Carlsson &

Läs mer
2018-04-04

Publicering av årsredovisning 2017

Stockholm 2018-04-04 Se bilagd årsredovisning. //

Läs mer
2018-03-21

Kallelse till årsstämma i Precisionsmetall Group AB

Aktieägarna i Precisionsmetall Group AB(publ) 556777-2883 kallas härmed till bolagsstämma 19 april 2018 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 13 april 2018, anmälan ska inkommit till bolaget senast 13 april 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Precisionsmetall Group AB, BOX 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: Info@precisionsmetall.se. Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall

Läs mer
2018-03-19

Månadsrapport februari 2018

Stockholm 2018-03-19 Under februari uppgick omsättningen till 3 MSEK (1,9 MSEK) med ett positivt rörelseresultat EBITDA 0,2 MSEK (0,1 MSEK) och EBIT 0,1 MSEK (0 MSEK). Vi fortsätter att fokusera på utveckling av koncernen med fokus på tillväxt och lönsamhet. Vi befinner oss i ett bra marknadsläge och vi kommer fortsättningsvis arbeta hårt för att fortsätta att växa och ta större marknadsandelar. //

Läs mer
2018-03-15

Utfall i fullt garanterad företrädesemission

Stockholm 2018-03-15 Precisionsmetall Group AB har avslutat företrädesemission som beslutades av den extra bolagsstämman den 13 februari 2018. Teckningstiden löpte under perioden 22 februari - 8 mars 2018. Emissionen blev fulltecknad inklusive garantikonsortiet. Teckningsgraden uppgick till 30 procent. Totalt tecknades det aktier för 10 594 285,60 SEK. Utan företräde tecknades det aktier för 2 132 127,76 SEK, med företräde 1 066 067,68 SEK och genom garantiåtaganden tecknades det för 7 396 090,16 SEK. Bolagets aktiekapital efter emissionen kommer uppgå till 1 059 428 SEK och antal

Läs mer
2018-02-22

Första teckningsdag i fullt garanterad företrädesemission

Stockholm 2018-02-22 Idag 22 februari är första teckningsdag i företrädesemissionen i Precisionsmetall Group AB. Företrädesemissionen är säkerställd till hela beloppet genom teckningsförbindelser och garantiåtagande. Teckningsperioden är mellan 22 februari - 8 mars. Memorandum finns tillgängligt på www.aktietorget.se, bolagets hemsida www.precisionsmetall.se och på emissionsintitutets hemsida www.partnerfk.com. //

Läs mer
2018-02-21

Offentliggörande av investeringsmemorandum

Stockholm 2018-02-21 Precisionsmetall Group AB offentliggör idag, genom publicering på www.aktietorget.se, bolagets hemsida www.precisionsmetall.se och på emissionsinstitutets hemsida www.partnerfk.com sitt investeringsmemorandum inför kommande fullt garanterade företrädesemission. // För mer information kontakta: VD- Christian Kronegård Tel: 08-38 58 88 Email: Info@precisionsmetall.se Precisionsmetall Group AB Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Läs mer
2018-02-14

Månadsrapport januari 2018

Stockholm 2018-02-14 Under januari månad omsatte koncernen 3,6 MSEK (1,6 MSEK) och visade ett positivt rörelseresultatet EBITDA om 180 TSEK och EBIT 16 TSEK. Omsättningen i Precisionsstål fortsatte att öka under januari månad, den uppgick till 2 MSEK jämfört med föregående års (1,8 MSEK). Fokus har legat på intern utveckling av personal och fortsatt bearbetning av nya- och befintliga kunder. Bolaget kommer fortsättningsvis arbeta efter befintlig affärsmodell med fokus på utveckling, tillväxt och lönsamhet. Precisionsmetalls andra dotterbolag StureG omsatte 1,6 MSEK (1,6 MSEK) under

Läs mer
2018-02-14

Marknadsmeddelande 39/18- Information om företrädesemission i Precisionsmetall Group AB

Den 16 februari 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (PREMET) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 19 februari 2018. För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 0,08 sek (1:1 á 0,08 sek). Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 22 februari 2018 till och med den 6 mars 2018. Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 22 februari 2018 fram till dess

Läs mer
2018-02-13

Kommuniké från extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB

Stockholm 2018-02-13 Idag höll Precisionsmetall Group AB extra bolagsstämma som beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om punkterna 7-9 7. Ändring av bolagsordning gällande gränser för antalet aktier Stämman beslutade att bolagets gränser av antal aktier skall vara som lägst 132 428 570 antal aktier och som högst 529 714 280 antal aktier. 8. Beslut om nedsänkning av aktiekapital för täckning av förlust Stämman beslutade nedsättning av bolagets aktiekapital till 529 714 kronor för täckning av förlust. Aktiekapitalet kommer att minskas med 794 571,7 kronor.

Läs mer
2018-02-13

Bokslutskommuniké 2017

VD KOMMENTAR Verksamhetsåret 2017 På många sätt har 2017 varit ett händelserikt år för Precisionsmetall Group AB. Bolaget har gått från att vara ett bolag med en verksamhet samt ett vilande dotterbolag, till en koncern med två verksamma dotterbolag. Under året har bolaget genomfört två förvärv, ett inkråmsförvärv av fsguld.se, en inköpsplattform inom ädelmetaller, samt ett bolagsförvärv där stålföretaget Precisionsstål i Stockholm AB köptes. Precisionsstål har varit verksamma inom stålindustrin sedan 1987 och levererar precisionsanpassade och specialvärmebehandlade stålprodukter till

Läs mer
2018-02-09

Skatteverkets omprövning förändrar ej beslutet som tidigare förelåg

Stockholm 2018-02-09 Precisionsmetall Group AB har idag mottagit besked från Skatteverket om att deras obligatoriska omprövning vid överklagande ej förändrat det beslut som tidigare förelåg. Tvisten kommer nu prövas i förvaltningsrätten. Mer detaljerad information om tvistens ursprung och dess omständigheter kommer, som tidigare kommunicerats, lämnas i bolagets kommande bokslutskommuniké som publiceras 2017-02-13.   //

Läs mer
2018-02-05

Framskjutande av publiceringsdatum för bokslutskommuniké tlll 2018-02-13

2018-02-05 Bolaget har beslutat att senarelägga bokslutskommunikén ytterligare för 2017. Nytt datum för utgivandet av bokslutskommunikén är satt till den 13 februari 2018. Anledningen till framskjutandet är att bolaget inte har mottagit Skatteverkets obligatoriska interna omprövning av sitt tidigare lämnade beslut om upptaxering och skattetillägg. Omprövningsbeslutet beräknas lämnas till bolaget inom kort. Om beslutet kvarstår kommer prövning av beslutet hänskjutas till förvaltningsrätten. // För mer information kontakta: VD- Christian Kronegård Tel: 08-38 58 88 Email:

Läs mer
2018-01-29

Framskjutande av publiceringsdatum för bokslutskommuniké tlll 2018-02-07

2018-01-29 Bolaget har beslutat att senarelägga bokslutskommunikén för 2017. Nytt datum för utgivandet av bokslutskommunikén är satt till den 7 februari 2018. Anledningen till framskjutandet är att bolaget vill avvakta Skatteverkets obligatoriska interna omprövning av sitt tidigare lämnade beslut om upptaxering och skattetillägg. Omprövningsbeslutet beräknas lämnas till bolaget inom kort. Om beslutet kvarstår kommer prövning av beslutet hänskjutas till förvaltningsrätten. //

Läs mer
2018-01-24

Skatteverket beviljar anstånd med betalning av mervärdesskatt och skattetillägg

Stockholm 2018-01-24 Precisionsmetall Group AB har idag mottagit besked från Skatteverket om beviljat anstånd för betalning av beslutad upptaxering avseende mervärdesskatt på 8,3 MSEK plus skattetillägg om 1,2 MSEK. Anståndet gäller fram till att förvaltningsrätten har prövat beslutet. Bolaget ser positivt på detta då det har direkt positiv effekt på bolagets kostnader för finansiering. Skatteverket skriver i sitt beslut att anståndet beviljades med motiveringen att det råder viss tveksamhet om hur stort belopp som kommer att behöva betalas. Upptaxeringen på i ovan nämnda belopp har

Läs mer
2018-01-11

Kallelse till extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB

Stockholm 2018-01-11 Aktieägarna i Precisionsmetall Group AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 februari 2018 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken 6 februari 2018, anmälan skall ha inkommit till bolaget senast 6 februari 2018. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: Precisionsmetall Group AB; Box 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: info@precisionsmetall.se. Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr., antal aktier. I de fall

Läs mer
2018-01-11

Precisionsmetall Group AB har lämnat in överklagan mot Skatteverkets beslut

Stockholm 2018-01-11 Precisionsmetall Group AB har idag lämnat in sitt överklagande gällande Skatteverkets beslut att upptaxera bolaget för beskattningsåret 2015. Skatteverkets beslut kommer ha en negativ påverkan på resultatet för 2017. Bolagets finansiella ställning är stabil och verksamheten fortsätter med oförändrad takt. //

Läs mer
2017-12-28

Beslut om upptaxering

Stockholm 2017-12-28 Precisionsmetall har idag mottagit beslut om upptaxering för verksamhetsåret 2015. Beloppet uppgår till cirka 8,3 MSEK plus tillägg om cirka 1,3 MSEK. Bolaget har säkrat finansiering initialt via lån. Beskedet kommer därför ej påverka bolagets befintliga verksamhet. Bolaget kommer överklaga beslutet. // Styrelsen

Läs mer
2017-12-13

Månadsrapport november 2017

Stockholm 2017-12-13 Koncernen omsatte under november månad 4,5 MSEK (1,5 MSEK) och redovisade ett rörelseresultat om 0 TSEK EBITDA och -112 TSEK EBIT. Precisionsstål i Stockholm AB visade en ökad omsättning med 0,7 MSEK under november månad jämfört med samma period 2016, 2,2 MSEK (1,5 MSEK). Fortsatt fokus har varit att utveckla och intensifiera marknadsarbetet i form av bearbetning av befintliga- och nya kunder inom vårt segment. Bolaget har också genomfört ett par omstruktureringar i organisationen vilket kommer innebära kostnadsbesparingar i framtiden. Bolagets andra dotterbolag

Läs mer
2017-11-15

Månadsrapport oktober 2017

Stockholm 2017-11-15 Koncernen omsatte under oktober månad 4,8 MSEK (2,4 MSEK) och redovisade ett rörelseresultat om 378 TSEK EBITDA och 261 TSEK EBIT. Fortsatt fokus har varit på Precisionsstål i Stockholm AB där vi fortsätter att öka omsättningen månad för månad jämfört med motsvarande perioder under 2016. Marknadsarbetet har fortlöpt under perioden i form av bearbetning av nya - och befintliga kunder inom vårt försäljningsområde. Vi ser stor potential inom vårt segment och arbetar hårt för att kunna skräddarsy lösningar efter våra kunders behov. Guldinköpen ökade med ca 30 procent

Läs mer
2017-10-18

Delårsrapport tre

Stockholm 2017-10-18 Årets tredje kvartal har varit en händelserik period för Precisionsmetall Group AB. Bolaget har hållit en extra bolagsstämma där man beslutat att byta namn till Precisionsmetall Group AB från GoldX International AB. Detta i led med att Bolaget förvärvat Precisionsstål i Stockholm AB under kvartal två och expanderat verksamheten till handel med fler metaller. Bolaget har även flyttat ädelmetallverksamheten till Bolagets helägda dotterbolag StureG AB för att lättare kunna särskilja de olika verksamheterna i koncernen. Fortsatt fokus under perioden har riktats

Läs mer
2017-09-20

Gällande köpeskilling för Precisionsstål i Stockholm AB

Köpet av det helägda dotterbolaget Precisionsstål i Stockholm AB genomfördes med en köpeskilling om 4,5 mkr. I avtalet finns en klausul om att det egna kapitalet ska uppgå till 8 mkr i samband med tillträde av aktierna. Om så inte är fallet ska köpeskillingen sättas ned med motsvarande belopp. Det egna kapitalet uppgick till 6,8 mkr varför Precisionsmetall Group AB har skickat en anmodan om betalning av skillnadsbeloppet till säljarna av bolaget. Betalning har inte skett varför Precisionsmetall Group AB vidtar nödvändiga åtgärder för att skillnadsbeloppet ska återbetalas. Stockholm

Läs mer
2017-09-13

Månadsrapport augusti 2017

Stockholm 2017-09-13 Koncernen omsatte under augusti månad 3,6 MSEK (2,4 MSEK) och redovisade ett rörelseresultat om 457 TSEK EBITDA och 339 TSEK EBIT. Fokus under perioden har varit att intensifiera marknadsarbetet i Precisionsstål i Stockholm AB i form av bearbetning av befintliga och nya kunder inom vårt försäljningsområde. Vi ser att efterfrågan på våra produkter och tjänster runt om i landet är stor vilket vi kommer att bearbeta noggrant för att öka tillväxten i Bolaget. Precisionsmetall Group AB har från och med den första september 2017 flyttat ner verksamheten med handeln om

Läs mer
2017-08-22

Marknadsmeddelande 219/17 – Namnändring av GoldX International AB till Precisionsmetall Group AB

Registreringen av namnbytet till Precisionsmetall Group AB har genomförts hos Bolagsverket.   Ändringen av bolagsnamnet kommer att gälla i handelssystemet INET från och med den 25 augusti 2017. Bolagets aktie kommer att handlas på AktieTorget under nya kortnamnet PREMET. Information om aktien: Nytt bolagsnamn: Precisionsmetall Group AB Nytt kortnamn: PREMET ISIN-kod (oförändrat): SE0005568698 Orderboks-ID (oförändrat): 104596 Organisations nr (oförändrat): 556777-2883

Läs mer
2017-08-22

Namnändring till Precisionsmetall Group AB

GoldX International AB byter namn till Precisionsmetall Group AB Stockholm 2017-08-22 Efter den extra bolagsstämman som ägde rum den 10 augusti 2017 röstades styrelsens förslag om namnändring igenom enhälligt av aktieägarna. Förslagen var Metall Invest Group AB, Metall Group AB, Metall Invest AB och Precisionsmetall Group AB. Bolagsverket godkände och registrerade Precisionsmetall Group AB. Aktien kommer att handlas under kortnamnet PREMET från och med fredag 25 augusti 2017. I kommunikén från stämman nämndes ett av de beslutade namnen. Det namnet saknade särskiljaktighet. Under fredag

Läs mer
2017-08-16

Månadsrapport juli 2017

Stockholm 2017-08-16 Koncernen omsatte under juli månad 2 MSEK (0,8 MSEK) och redovisade ett resultat om 5,5 TSEK EBIT och 124 TSEK EBITDA. Under v.28-v.30 har Precisonsstål i Stockholm AB haft semesterstängt då många av våra kunder och leverantörer också stänger ned verksamheterna för semestertider. Istället har ledningen riktat stort fokus på att planera en strategi för kommande halvår för att på bästa sätt intensifiera marknadsarbetet i form av att besöka fler nya kunder runt om i landet. Vi ser stor potential i vårt helägda dotterbolag Precisionsstål som levererar precisionskapade och

Läs mer
2017-08-10

Kommunikè från extra bolagsstämma i GoldX International AB

Stockholm 2017-08-10 Idag höll GoldX International AB extra bolagsstämma som beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag. - Stämman godkände styrelsens förslag om ändrad bolagsordning i form av namnbyte till Metall Invest Group AB. // Styrelsen

Läs mer
2017-07-19

Halvårsrapport 2017

Stockholm 2017-07-19 Första halvåret har varit en spännande tid för GoldX International AB, Bolaget har genomfört ett strategiskt förvärv i form av ett inkråmsförvärv av F & S Jewellery AB, detta för att ta större marknadsandelar för handel med guld och silver mot privatpersoner och ytterligare stärka upp GoldX portfölj med ett väl inarbetat varumärke. Förvärvet har varit en bidragande faktor till att vi har köpt in 47 % mer guld jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget slutförde under maj månad ytterligare ett förvärv, denna gång utav Precisionsstål i Stockholm AB, ett

Läs mer
2017-07-10

Kallelse till extra bolagsstämma

Stockholm 2017-07-10 Aktieägarna i GoldX International AB kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 augusti klockan 11.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken 4 augusti 2017, anmälan skall ha inkommit till bolaget senast 4 augusti 2017. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: GoldX International AB; Box 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: info@goldx.se. Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare

Läs mer
2017-06-12

Månadsrapport maj 2017

Stockholm 2017-06-12 Omsättningen under maj månad uppgick till 4,7 MSEK (1,7 MSEK). GoldX tillträdde sitt nya förvärv Precisionsstål i Stockholm AB den 8 maj och har sedan tillträdet riktat mycket fokus och tid på att sätta sig in i verksamheten. Bolaget har idag ca 400 st kunder, främst i Sverige men också i Tyskland och i Frankrike som bolaget levererar precisionskapade samt special-värmebehandlade stålprodukter till. Vi ser stor potential i marknaden och vi kommer att satsa på att intensifiera marknadsarbetet under året. Inget resultat för perioden presenteras på grund av förvärvet

Läs mer
2017-05-08

GoldX slutför och tillträder förvärvet av Precisionsstål i Stockholm AB

Stockholm 2017-05-08 Idag har GoldX International AB tillträtt och betalat slutlikvid för Precisionsstål i Stockholm AB. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 4,5 MSEK med ett justerat eget kapital om 8 MSEK. Precisionsstål har senaste åren omsatt omkring 20 MSEK med positiva rörelseresultat över de senaste fem (5) åren på mellan 1,8 MSEK - 0,3 MSEK. Bolaget har i dagsläget åtta (8) st medarbetare och har sitt säte i Stockholms kommun. Bolaget levererar precisionskapade och specialvärmebehandlade metaller till kunder inom Sverige och Europa. Affärsidén är att vara en av de främsta

Läs mer
2017-05-05

Månadsrapport april 2017

Stockholm 2017-05-05 Bolaget omsatte 2,5 MSEK under april månad (2,5 MSEK) och visade ett positivt resultat EBITDA om 0,2 MSEK (0 MSEK). April har varit en händelserik månad för GoldX, Bolaget förvärvade Precisionsstål i Stockholm AB och tillträder bolaget den 8 maj 2017. Vi har under en längre tid letat efter etablerade bolag inom segmentet industristål och att vi nu har förvärvat Precisionsstål känns otroligt glädjande. Tillsammans med Bolagets befintliga verksamhet med handel om ädla metaller breddar vi GoldX portfölj med varumärken och handel med fler metaller. Målsättningen med

Läs mer
2017-05-04

Finansiering av genomfört förvärv

Stockholm 2017-05-04 Finansieringen av förvärvet Precisionsstål i Stockholm AB har idag klargjorts. Bolaget kommer att betala 2,5 MSEK med egna likvida medel och låna resterande 2 MSEK. 1,0 MSEK kommer att lånas ut av moderbolaget New Equity Venture International AB och ytterligare 1,0 MSEK av en extern finansiär. Lånen löper under en tolv (12) månadersperiod med en ränta om 10 %. Löpande amortering kommer att ske under perioden. Beräknad tillträdesdag för förvärvet är 8 maj 2017. Precisionsstål i Stockholm AB bedriver verksamhet inom stål och metaller. Affärsidén är att vara en av de

Läs mer
2017-04-21

GoldX International AB förvärvar Precisionsstål i Stockholm AB

2017-04-21 Som tidigare kommunicerat genom pressmeddelande 2017-01-25 har GoldX per idag slutfört och ingått avtal om att förvärva Precisionsstål i Stockholm AB (556096-9940). Bolaget bedriver verksamhet inom stål och metaller. Affärsidén är att vara en av de främsta inom specialstål och metaller enligt gällande Europanormer. Bolaget ska med korta leveranstider tillmötesgå kundernas önskemål avseende prestanda och materialegenskaper för precisions-kapade metaller. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 4,5 MSEK och betalas kontant. Köpeskillingen baseras på ett justerat eget kapital om

Läs mer
2017-04-19

Delårsrapport ett 2017

2017-04-19 FINANSIELL ÖVERSIKT Q1 2017 Nettoomsättningen uppgick till 6 033 752 SEK (5 530 442 SEK) Resultat efter finansiella poster uppgick till 444 743 SEK (245 005 SEK) Balansomslutningen uppgick till 9 909 319 SEK (9 740 159 SEK) ANTALET AKTIER Bolaget har per 2017-03-31, 132 428 570 aktier KOMMANDE RAPPORT Delårsrapport två 2017 – 2017-07-19 VD kommentar Kvartal ett har varit en rolig och givande period för Bolaget. Året startade med en exceptionellt bra månad i januari där Bolaget visade ett positivt resultat om 378 TSEK (-27 TSEK). Under februari månad

Läs mer
2017-04-19

Kommunikè från årsstämma 2017-04-18

2017-04-19 Igår höll GoldX International AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag. · Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. · För verksamhetsåret 2016 ska ingen utdelning ske. · Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. · Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande, Hans Orre, Stefan Wilhelmsson, Christian Kronegård och Robin Vestersten, samtliga

Läs mer
2017-04-03

Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-18

Stockholm 2017-04-03 11. Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter 12. Styrelsen föreslår att arvoden till styrelsen ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per ledamot som ej är anställda i Bolaget. Revisor ska ersättas med löpande räkning. 13. Styrelsen föreslår omval av samtliga ledamöter, Hans Orre, Stefan Wilhelmsson, Christian Kronegård och Robin Vestersten. 14. Till revisor föreslås Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Berit Holmgren som ansvarig revisor. 15. Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Läs mer
2017-03-31

Årsredovisning 2016

(Se årsredovisning som bifogad pdf-fil)

Läs mer
2017-03-16

Kallelse till årsstämma i GoldX International AB

Stockholm 2017-03-16 Aktieägarna i GoldX International AB(publ) 556777-2883 kallas härmed till bolagsstämma 18 april 2017 klockan 15.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 10 april 2017, anmälan ska inkommit till bolaget senast 10 april 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: GoldX International AB, BOX 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: Info@goldx.se. Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall

Läs mer
2017-03-09

Månadsrapport februari 2017

Stockholm 2017-03-09 Under februari månad omsatte bolaget 1,9 MSEK (1,4 MSEK) och visade ett positivt resultat om 267 TSEK (-181 TSEK) innan kostnader för förvärvet av F & S som beräknades till ca 100 TSEK samt avskrivningar. Resultat efter finansiella poster var svagt positivt om 2 TSEK (-181 TSEK). Under februari månad förvärvade Bolaget inkråmet i F & S Jewellery AB med tillhörande varumärke och webbplattform FS Guld effekten har varit god och vi hoppas med ökning av vår omsättning under kommande månaderna. Det känns otroligt kul att vi har kommit igång ordentligt med vårt nya

Läs mer
2017-02-14

GoldX genomför inkråmsförvärv av F & S Jewellery AB

Stockholm 2017-02-14 GoldX International AB och F & S Jewelley AB har nu ingått avtal om inkråmsförvärv av verksamheten, varumärken, företagsnamnen, domännamnen, IT-plattformar, kundregister och tillhörande inventarier. Köpeskillingen för förvärvet är 500.000 SEK och betalas kontant. GoldX kommer hyra butikslokalen på Odengatan 37 i Stockholm i andrahand och föreningen har godtagit andrahandsuthyrningen och det beslutet kommer prövas årligen. F & S Jewellery AB har ett stort kundklientel och är en av de ledande inköparna av ädelmetaller i Stockholmsregionen. Bolaget hade en omsättning

Läs mer
2017-02-09

Månadsrapport januari 2017

Stockholm 2017-02-09 Under januari månad omsatte bolaget 1,6 MSEK (0,8 MSEK) och visade ett positivt resultat om 378 TSEK (-27 TSEK) efter avskrivningar. Januari var en exceptionellt bra månad och jag är otroligt glad över att börja året med att redovisa svarta siffror. Som jag tidigare kommunicerat har jag arbetat hårt under 2016 för att nå mitt långsiktiga mål om att få GoldX till ett lönsamt bolag på alla nivåer och därför känns det extra kul att vi startar året med positiva siffror. Som tidigare kommunicerat ligger GoldX i slutförhandling om att förvärva inkråmsverksamheten i F & S

Läs mer
2017-01-27

Bokslutskommuniké 2016

· FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅR 2016-12-31 ·  Totala intäkter uppgick till 22,5 MSEK (52,1)  ·  Rörelseresultat; EBITDA uppgick till 1,4 MSEK (-0,2)  ·  Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -3,0 MSEK (-1,3)  ·  Periodens resultat uppgick till -3,1 MSEK (-1,4)  ·  Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,01 ) · FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL FYRA 2016 ·  Totala intäkter uppgick till 5,9 MSEK (4,9) ·  Rörelseresultat; EBITDA uppgick till 0,3 MSEK (0,4)  ·  Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -3,0 MSEK (0,0)  ·  Periodens resultat uppgick till -3,0 MSEK (0,0)  ·

Läs mer
2017-01-25

GoldX International AB förhandlar om förvärv av stålbolag

Stockholm 2017-01-25 GoldX har som tidigare kommunicerat letat efter förvärv för utöka Bolagets affärsområden inom metallindustrin. GoldX har nu inlett sluförhandlingar om att förvärva ett Bolag inom specialstål. Bolaget har de senaste åren redovisat en årlig omsättning på omkring 20 MSEK med positiva resultat om mellan 100 000 - 2 000 000 SEK (senaste tre åren). Bolaget har ett eget kapital om cirka 8 200 000 SEK och är skuldfritt. Bolaget har åtta medarbetare och har sitt säte i Stockholm. GoldX ligger nu i slutförhandling om att förvärva samtliga aktier i Bolaget. Priset för samtliga

Läs mer
2017-01-09

Lägesuppdatering avseende inkråmsförvärv av F & S Jewellery AB

Stockholm 2017-01-09 GoldX International AB och F & S Jewellery AB är idag muntligen överens om inkråmsförvärvet av varumärken, företagsnamnen, domännamnen, IT-plattformar, kundregister och tillhörande inventarier. Köpeskillingen har reviderats till 500.000 SEK för förvärvet. GoldX kommer att hyra butikslokalen i andra hand istället för att köpa förstahandshyresavtalet. Nytt hyresavtal beräknas skrivas mellan förening och ägare till förstahandshyresavtalet under 27 januari 2017. Därefter skall det skrivas ett andrahandshyresavtal mellan GoldX och hyresvärd med en löptid på 3 år. Affären

Läs mer
2016-12-09

Månadsrapport november 2016

Stockholm 2016-12-09  Under november månad ökade Bolaget sina guldinköp med 46,2 procent jämfört med motsvarande period 2015. Bolaget omsatte 1,5 MSEK (2,4 MSEK) och har idag en god finansiell ställning och lagerhåller metaller under längre period. Det är väldigt roligt att guldinköpen ökar och att vi hittat en bra affärsstruktur för befintlig verksamhet.  Framåtblick Som tidigare kommunicerat 2016-12-07 ligger Bolaget i förhandling om att förvärva F & S Jewellery. Med ytterligare ett starkt varumärke och en till fysisk butik under GoldX´s vingar ser vi stora möjligheter för

Läs mer
2016-12-07

GoldX International AB ligger i förhandling om förvärv

Stockholm 2016-12-07 GoldX International AB kan idag meddela att Bolaget ligger i förhandling om att förvärva ytterligare ett varumärke med befintlig butik i Stockholms innerstad. Varumärket är F & S Jewellery och har idag ett stort kundklientel samt är en av de ledande inköparna av ädla metaller i Stockholmsregionen. Köpeskillingen beräknas vara mellan 4.000.000 - 4.500.000 SEK och kommer att betalas kontant. Bolagen är sedan idag muntligen överens om de stora delarna i avtalet och GoldX har som mål att ingå avtal under december månad. GoldX kommer genomföra en inkråmstransaktion vilket

Läs mer
2016-11-10

Månadsrapport oktober 2016

Stockholm 2016-11-10 Under oktober månad omsatte Bolaget 2,4 MSEK (1,2 MSEK). Fortsatt arbete har legat på att köpa in mer guld från privatpersoner genom våra inköpsportaler Stureguld.se, Smsguld.se och Guldpengar.se (http://www.guldpengar.se/). Jämfört med föregående period 2015 köpte Bolaget in 49,2 procent mer guld. Det är otroligt roligt att vi fortsätter att öka våra guldinköp samtidigt som vi försöker vinstmaximera våra inköp i form av bättre marginaler. Fortsatt fokus under 2016 kommer att ligga på nuvarande affärsverksamhet och att köpa in mer guld från privatpersoner. I takt med

Läs mer
2016-10-17

Delårsrapport 3 – 2016

VD har ordet Kvartal tre har varit en spännande period för GoldX International AB. Fokus har varit att öka våra guldinköp från privatpersoner samt förbättra våra inköpsmarginaler vilket vi har lyckats med. Vi har utvärderat vår marknadsföringsplan för våra varumärken Stureguld.se (http://www.stureguld.se/), Smsguld.se (http://www.smsguld.se/) och Guldpengar.se (http://www.guldpengar.se/). Vi kan konstatera att annonseringen har gett positivt resultat i form av fler guldinköp och att vi når ut till en bredare kundkrets. Vi kommer att fortsätta med nuvarande marknadsföringsplan där vi

Läs mer
2016-09-09

Månadsrapport augusti 2016

Stockholm 2016-09-09 Under augusti månad omsatte Bolaget 2,4 MSEK. Vi har arbetat hårt för att öka våra guldinköp och samtidigt förbättra våra inköpsmarginaler. Det visas tydligt genom att guldinköpen ökat med 168 procent jämfört med augusti 2015. Vi har även förbättrat våra inköpsmarginaler med 7 procent jämfört med perioden föregående år. Omsättningen ligger på en lägre nivå jämfört med augusti 2015 (4 MSEK) och som jag nämnt tidigare beror det på att vi inte längre arbetar med B2B utan inriktar oss mot B2C. B2B är inget vi utesluter i framtiden men just nu ligger fokus på att

Läs mer
2016-08-10

Månadsrapport juli 2016

Jag vill först och främst meddela att våra månadsrapporter från och med nu kommer handla mer om rörelsen, våra inköp och marginaler än enbart omsättning. Fokus ligger på att köpa in ädla metaller från privatpersoner genom våra varumärken stureguld.se, smsguld.se och guldpengar.se. Där har vi bäst marginal och lönsamhet. Tidigare har Bolaget haft mer inköp från företag, vilket visar den höga omsättningen föregående år. Det är dock något som den tidigare VD:n Johan Nilsson valde att avsluta på grund av för dåliga inköpsmarginaler. Inköp från företag är inget som utesluts i framtiden men

Läs mer
2016-08-04

Smsguld lanserar ny webbplats

Idag lanserar www.smsguld.se (http://file:///C:/Users/viktor.waxin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0DHT6694/www.smsguld.se) sin nya webbplats. Målet med webbplatsen är att öka våra inköp och förenkla beställningar av guldpaket. Fokus har legat på att få besökarna att känna sig säkrare med att skicka guld via brev. Därför har vi byggt en helt ny webbplats för att tydliggöra våra villkor och lagt till fler undersidor som besvarar besökarnas frågor. Hela webbplatsen använder sig av SSL vilket gör att all trafik blir krypterad mellan besökaren och vår webbplats. Att

Läs mer
2016-07-28

Marknadsmeddelande 187/16 - Sista dag för handel med BTA i GoldX International AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, GOLDX BTA, är den 3 augusti 2016. Information om betald tecknad aktie: Kortnamn: GOLDX BTA ISIN-kod: SE0008434443 Orderboks-ID: 123298 Sista handelsdag: 3 augusti 2016 Stockholm den 28 juli 2016  För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se

Läs mer
2016-07-28

GoldX International AB sista dag för handel i BTA

GoldX International AB genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades 28 juni 2016. Genom emission nyemitterades 29 428 570 stycken aktier. 3 augusti 2016 är sista dag för handel med BTA på AktieTorget och stoppdag är 5 augusti 2016. De nyemitterade aktierna är registrerade hos Bolagsverket och beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 9 augusti 2016. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i GoldX International AB till 132 428 570 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 324 285,7 SEK. För mer information kontakta: VD-

Läs mer
2016-07-15

Halvårsrapport – 2016

VD har ordet Första halvåret har varit en spännande tid för Bolaget och mig som ny VD för GoldX International AB. Bolaget har ändrat namn från Stureguld Sverige AB till GoldX International AB och genomfört en företrädesemission som bemyndigades på årsstämman 17 maj. Stureguld bildar tillsammans med våra andra två varumärken Smsguld.se och Guldpengar.se en stark kombination av varumärken. Detta ger oss möjlighet att fortsätta att ta större marknadsandelar och fortsätta vårt mål om att bli ledande aktör på marknaden. För att fortsätta växa och nå ut till en bredare kundkrets har vi

Läs mer
2016-07-13

GoldX  dotterbolag StureG AB lanserar idag sin nya plattform för investeringsmetaller

Idag lanserar StureG AB sin nya plattform för investeringsmetaller under www.goldx.se/webbutik . I en tid med uppgående guldpriser och stor efterfrågan av investeringsmetaller lanserar vi nu vår nya plattform. Webbutiken kommer fungera som en marknadsplats för försäljning av investeringsmetaller. Vi märker att efterfrågan av investeringsmetaller ökar i takt med uppgående guldpriser. Vi tror att det är rätt tid att lansera vår nya plattform för att kunna satsa hårdare på försäljning av investeringsmetaller och bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. För mer information kontakta: VD-

Läs mer
2016-07-07

GoldX lanserar ny plattform för investeringsmetaller i dotterbolaget StureG AB

GoldX International ABs dotterbolag StureG AB lanserar ny plattform för investeringsmetaller under juli månad. Efterfrågan av inköp av ädla investeringsmetaller ökar stadigt i takt med en kraftig ökning på guldpriset under 2016. Vi kommer med vår nya plattform att kunna ta ytterligare steg framåt och etablera oss starkare på marknaden inom försäljning av investeringsmetaller. Plattformen kommer att ligga under www.goldx.se och lanseras under juli månad. Det känns otroligt kul att komma igång med detta projekt och få lansera det i vårt dotterbolag StureG. Plattformen möjliggör för ökade

Läs mer
2016-06-30

GoldX företrädesemission övertecknad

GoldX International AB har avslutat företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare som godkändes av årsstämman den 17 maj 2016. Teckningstiden löpte under perioden 13 - 28 juni 2016. Totalt tecknades det aktier för 6 234 666 SEK. Emissionen blev övertecknad och tecknades totalt till 105,9 %. Fullt tecknad emission ger 5 885 714 SEK. Stockholm 2016-06-30 GoldX står inför en spännande tid, med uppgående guldpriser och ett fortsatt hårt arbete med varumärkena Stureguld.se, Smsguld.se och Guldpengar.se. Motivet med emissionen är att fortsätta arbetet med marknadsföring och fortsätta

Läs mer
2016-06-13

Första teckningsdag i fullt garanterad företrädesemission

Stockholm 2016-06-13 Idag 13 juni är första teckningsdag i företrädesemissionen i GoldX International AB. Företrädesemissionen är fullt garanterad och teckningsperioden är mellan 13 – 28 juni. Memorandum finns tillgängligt på Aktietorgets hemsida och på www.goldx.se . För mer information kontakta: VD- Christian Kronegård 08-720 06 10 info@goldx.se www.goldx.se

Läs mer
2016-06-10

Månadsrapport maj 2016

Stockholm 2016-06-10 Omsättning 1,7 MSEK Våra inköp av ädla metaller från privatpersoner har en fortsatt positiv utveckling. Genom vår annonsering når vi ut till fler kunder och till större delar av landet än tidigare. Fokus ligger på att fortsätta med vår marknadsföringsplan genom radio, DN, Google och bloggar för att etablera våra varumärken Stureguld.se, Smsguld.se och Guldpengar.se Försäljningen av investeringsmetaller minskade något jämfört med föregående månad april (2,5 MSEK), vilket påvisar en minskning av den totala omsättningen. Genom vår webbplats http://www.stureauktion.

Läs mer
2016-06-10

Publicering av informationsmemorandum

Stockholm 2016-06-10 På måndag 13 juni är första teckningsdag i företrädesemissionen i GoldX International AB. Med anledning av detta offentliggörs idag informationsmemorandum. Memorandumet finns tillgängligt på AktieTorgets hemsida samt GoldX webbsida www.goldx.se . För mer information kontakta: VD- Christian Kronegård 08-720 06 10 Info@goldx.se www.goldx.se

Läs mer
2016-06-03

Marknadsmeddelande 136/16 - Information om företrädesemission Gold X International AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (GOLDX) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 7 juni 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 8 juni 2016. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier för 0,20 sek per aktie. (2:7 á 0,2 sek) Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 13 juni 2016 till och med den 23 juni 2016. Teckningstiden är den 13 juni 2016 till och med den 28 juni 2016. Betalda tecknade aktier kommer

Läs mer
2016-06-02

Korrigerad version avseende fullt garanterad företrädesemission

Korrigerad version från tidigare pressmeddelande 2016-06-01 avseende beloppen på företrädesemissionen. I gårdagens pressmeddelande har angivits att man ska ta in 6 000 000 SEK. Det korrekta beloppet är 5 885 714 SEK.  Vidare framgick i gårdagens pressmeddelande att Bolagets aktiekapital kommer att öka med 300 000 SEK till 1330 000 SEK. Det korrekta är att vid full teckning kommer Bolagets aktiekapital att öka med 294 285,71 SEK till 1 324 285,71 SEK. Stockholm 2016-06-02 Styrelsen i GoldX International AB har den 1 juni 2016 i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2016

Läs mer
2016-06-01

Korrigering angående företrädesemissions datum.

Erhållningsdag:                              7 juni 2016 sista handelsdag inklusive teckningsrätt                                                                                        8 juni 2016 första handelsdag exklusive teckningsrätt Avstämningsdag:                                                        9 juni 2016 För mer information kontakta: VD - Christian Kronegård info@goldx.se 08-720 06 10

Läs mer
2016-06-01

GoldX genomför fullt garanterad företrädesemission

Stockholm 2016-06-01 Styrelsen i GoldX International AB har den 1 juni 2016 i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2016 beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 6 000 000 SEK enligt villkoren nedan. Vid full teckning kommer Bolagets aktiekapital att öka med 300 000 SEK till 1330 000 SEK. Motivet till emissionen är att möjliggöra för Bolaget att utvecklas i den takt styrelsen önskar och där med skapa högre och snabbare tillväxt. Informationsmemorandum kommer att publiceras senast en dag innan teckningstiden påbörjas. Erhållningsdag:

Läs mer
2016-05-31

Marknadsmeddelande 133/16 – Namnändring av Stureguld Sverige AB till GoldX International AB

Registrering av namnbyte till GoldX International AB från Stureguld Sverige AB (SGLD) har nu genomförts hos Bolagsverket. Ändringen av hela bolagsnamnet kommer gälla i handelssystemet INET från och med den 2 juni 2016. Bolagets aktie kommer att handlas på AktieTorget under nya kortnamnet GOLDX.  Information om aktien: Nytt bolagsnamn: GoldX International AB (Stureguld Sverige AB) Nytt kortnamn: GOLDX (SGLD) ISIN-kod: SE0005568698 Orderboks-ID: 104596 Organisationsnummer: 556777-2883 Första dag med nytt Den 2 juni 2016 namn i handelssystemet:

Läs mer
2016-05-30

Namnändring till GoldX International AB (publ)

Stureguld Sverige AB (publ) byter namn till GoldX International AB (publ). Aktien kommer att handlas under kortnamnet GOLDX från och med 2 juni 2016. Christian Kronegård VD 08-720 06 10 info@goldx.se www.goldx.se

Läs mer
2016-05-17

Kommuniké från årsstämma

Idag höll Stureguld Sverige AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag. -          Stämman fastställde resultat och balansräkning. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2015 ska ingen utdelning ske. -          Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. -          Stämman beslutade enligt styrelsens förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande, omval av Hans Orre och Stefan Vilhelmsson samt nyval av Christian Kronegård och Robin Vestersten. Hans Orre föreslås

Läs mer
2016-05-10

Månadsrapport april 2016

Under april månad omsatte Stureguld Sverige AB 2,5 MSEK. Fokus har legat på att marknadsföra oss bredare genom fler kanaler för att öka inköp av ädla metaller från privatpersoner samt att öka försäljningen av investeringsmetaller. Efter att ha arbetat i nästan två månader som VD för Stureguld Sverige AB ser jag redan en positiv utveckling för bolaget genom våra nya marknadsföringskanaler. Utöver  annonsering genom Google Adwords, marknadsför vi Stureguld i Dagens Nyheter vilket har visat en positiv utveckling genom fler inköp av metaller i vår butik samt genom vår webbsida. Strategin med

Läs mer
2016-04-29

Årsredovisning 2015

(Se årsredovisning som bifogad pdf-fil)

Läs mer
2016-04-29

Styrelsens förslag till punkterna 11- 17 på årsstämman

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter: Styrelsen föreslår 4 ledamöter. 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor: Halvt prisbasbelopp vardera till ledamöterna. 13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter: Omval av Hans Orre och Stefan Wilhelmsson samt nyval av Christian Kronegård och Robin Vestersten. Christian Kronegård född 881229 är ny VD i Stureguld Sverige AB och tillträdde den 11 mars 2016. Robin Vestersten född 860314 har tidigare studerat på Kungliga tekniska

Läs mer
2016-04-06

Delårsrapport ett 2016

VD har ordet Under årets och mitt första kvartal som VD för Stureguld Sverige AB ser jag en positiv utveckling. Jag tillträdde som ny VD efter Johan Nilsson den 11 mars. Under mars månad har jag hunnit sätta mig in i verksamheten och fokuserat på att optimera våra marknadsföringsplattformar för Stureguld och våra varumärken Smsguld och Guldpengar. Vi har framförallt breddat oss i vår marknadsföringsplan genom andra kanaler så som bloggar och lokala nyhetsplattformar. Det har visat en positiv utveckling av ökade inköp i form av ädla metaller. Vi har också bildat ett dotterbolag till

Läs mer
2016-04-05

Kallelse till årstämma Stureguld Sverige AB

Aktieägarna i Stureguld Sverige AB (publ) 5567772883 kallas härmed till bolagstämma 2016-05-17 kl.09.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, i Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 2016-05-11, anmälan ska inkommit till bolaget senast 2016-05-11. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev, Stureguld Sverige AB, BOX 16416, 103 27 Stockholm eller via epost: kontakt@stureguld.se . Anmälan ska innehålla: Namn, personnr/orgnr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman

Läs mer
2016-04-04

Flytt av rapportdatum

Stockholm 2016-04-04 Stureguld Sverige AB kommer att publicera rapporten för de tre första månaderna 2016, 2016-04-06. Tidigare kommunicerat datum, 2016-04-15. Nästkommande rapporter kommer att publiceras 2016-07-15 Delårsrapport två 2016-10-17 Delårsrapport tre 2017-01-27 Bokslutskommunikè Christian Kronegård VD 08-720 06 10 Kontakt@stureguld.se www.stureguld.se

Läs mer
2016-03-11

Stureguld presenterar ny VD Christian Kronegård

(http://www.stureguld.se)Stockholm 2016-03-11 -Styrelsen: Christian Kronegård blir tillsatt som ny VD för Stureguld Sverige AB efter Johan Nilsson. Christian startade sin karriär inom försäljning och har under de senaste åren arbetat administrativt inom entreprenad- och transportbranschen. Christian är styrelseledamot i New Equity Venture International AB och har bland annat genom sitt styrelseuppdrag fått erfarenhet och visat kvalifikationer att ta över som VD för Stureguld Sverige AB. Christians huvudfokus som VD kommer vara att utveckla Stureguld Sverige AB till ett

Läs mer
2016-03-10

Månadsrapport

Under Februari 2016 omsatte Stureguld 1,4 msek (3,5 msek) Vårt huvudfokus med våra två nya varumärken Smsguld.se och Guldpengar.se är att bygga upp den organiska ranking på Google som är vår viktigaste marknadskanal. Vi påbörjade det arbetet direkt vi tog över varumärkena och målet är att få upp alla tre varumärken Stureguld.se, Smsguld.se samt guldpengar.se på första sidan av Google när pontentiella kunder söker på sälja guld. Vi vill nå det målet i Q2 2016 vilket kommer göra att fler pontentiella kunder hittar något av våra varumärken när de letar bästa marknaden för att sälja

Läs mer
2016-03-02

Johan Nilsson avgår som VD för Stureguld Sverige AB.

Stockholm 2016-03-02 I samråd med styrelsen har Johan Nilsson valt att lämna posten som VD för Stureguld Sverige AB. Överenskommelsen innebär att han kommer sitta kvar i styrelsen och även finnas bredvid nytillträdd VD under en övergångsperiod. Styrelsen har beslutat att Christian Kronegård kommer ta över posten som VD och han tillträder officiellt som VD den 11 mars 2016 för Stureguld Sverige AB. Den ny tillträdande VD Christian Kronegård kommer att presenteras i ett separat pressmeddelande tillträdesdagen den 11 mars. Johan Nilsson ”Jag har suttit som VD sedan våren 2015,

Läs mer
2016-02-24

Mobilåtervinning tas upp för handel på Mangoldlistan

Stureguld har erhållit flertalet förfrågningar om när det utdelade dotterblaget Mobilåtervinning ska tas upp för handel. Vi kan nu meddela att Mobilåtervinning kommer att tas upp för handel på Mangold Fondkommissions inofficiella lista, Mangoldlistan, med första dag för handel beräknad till den 29 februari 2016, kortnamn kommer vara MOVI. ISIN-kod: SE0007705074. Handel på Mangoldlistan Investerare som önskar att handla i aktier på Mangoldlistan ombeds att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut som i sin tur kontaktar Mangold Fondkommissions handlarbord. Om Mangoldlistan

Läs mer
2016-02-24

Skatteverkets utlåtande om utdelning av aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB

Stockholm 2016-02-24 På den extra bolagstämman den 27 oktober 2015 beslutades att Bolaget skulle dela ut aktier i dotterbolaget Mobilåtervinning Sverige AB. Skatteverket har nu kommit med ett utlåtande om vad värdet på de utdelade aktierna ska tas upp till i deklarationen. Mobilåtervinning Sverige AB (559026-5566): Skatteverkets beräkningar är följande. Aktierna i Stureguld är noterade vid Aktietorget. Den sista dagen för handel med aktierna i Stureguld med rätt till utdelning var den 14 december 2015. Den lägsta noterade betalkursen denna dag var 0,271 kronor. Den första dagen för

Läs mer
2016-02-10

Månadsrapport Stureguld Sverige Ab

Under Januari 2016 omsatte Stureguld 940 tsek (1,0 msek). Året har börjat bra och som jag uttalade mig tidigare finns det stora möjligheter att guldpriset börjar röra sig uppåt 2016 då det är oroliga tider på marknaden. Världsmarknadspriset på guldet har redan ökat med 33 kr/g sen årsskiftet och tack vare det har vi gjort vinster på både lager och vårt guld som är inköpt i början av året på ett lägre marknadspris. Däremot var omsättningen låg i januari månad då guldet som är inköpt i januari har liggetid 30 dagar enligt svensk lag. Vårt mål med att visa positivt resultat Q1 2016

Läs mer
2016-01-29

Bokslutskommuniké – 2015

VD har ordet 2015 har varit ett händelserikt år för Stureguld Sverige AB. Vi har gjort tre strategiska förvärv i form av Mobilpengar.se, smsguld.se och guldpengar.se under året. När jag tog över som VD i mitten av 2015 var min första uppgift att se över hur vi ska öka våra marginaler samt ytterligare stärka varumärket Stureguld. Vi fortsätter att jobba med goda relationer gentemot våra kunder. Investeringen i Smsguld ger oss tillgång till en bredare marknad än tidigare vilket medför större volymer av guldinköp. Sammankopplingen mellan de två tjänsterna ger oss möjlighet att vara

Läs mer
2015-12-11

Marknadsmeddelande 209/15 – Stureguld Sverige AB aktie handlas exkl. utdelning av aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB den 15 december 2015

Aktierna i Stureguld Sverige AB (SGLD) handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB från och med den 15 december 2015. Sista dag inklusive rätt till utdelningen är den 14 december 2015. Utdelningen kommer att ske enligt följande: Varje heltal 209 innehavda aktier i Stureguld ska ge rätt till en (1) aktie i Mobilåtervinning i Sverige AB. Totala antalet aktier som högst kan delas ut är 495 000 aktier. Avstämningsdag är den 16 december 2015. Information om aktien: Kortnamn: SGLD ISIN-kod: SE0005568698 Orderboks ID: 104596 Utdelning: 495 000

Läs mer
2015-12-10

Utdelning av aktier dotterbolag

Stockholm 2015-12-10 Som beslutades på den extra Bolagsstämman 2015-10-27 kommer Stureguld att dela ut hela sitt innehav av Mobilåtervinning i Sverige AB. För varje 209 innehavda aktier i Stureguld erhåller man en aktie i Mobilåtervinning. Det bokförda värdet som delas ut ur Sturegulds balansräkning är 495 000 SEK. Efter utdelningen äger Stureguld inga aktier i Mobilåtervinning.   Sista dag aktierna i Stureguld handlas inklusive rätt till utdelning är den 14 december 2015. Första dag utan rätt till utdelning är 2015-12-15. Avstämningsdag för rätt till utdelning är 2015-12-16. De

Läs mer
2015-12-10

Månadsrapport Stureguld Sverige Ab

Under oktober 2015 omsatte Stureguld 2,5 MSEK (1,2) och hade kostnader om 2,3 MSEK, inklusive avskrivningar. Uppköpet av SMS Guld och deras verksamhet är på plats och vi ser att vi tar marknadsandelar på guldköp. Vi har ökat våra volymer på inskick ifrån privatpersoner med 500% i november månad jämförelse med november 2014. Målsättningen att omsätta 50 MSEK i år är redan nådd i november månad. Johan Nilsson VD 08-720 06 10 Kontakt@stureguld.se www.stureguld.se

Läs mer
2015-12-04

Dotterbolag genomför resterade del av Pantaluren AB

Bolagsförvärv: Sturegulds dotterbolag Mobilåtervinning i Sverige AB har per idag 2015-12-04 förvärvat resterande 23,6 % av Pantaluren AB och har därmed förvärvat samtliga aktier i Bolaget. Köpeskilling (för de 23,6 %) var 991 200 SEK. Betalning utgörs av 33 040 nyemitterade aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB á 30 SEK per styck (apportemission). Pantaluren omsatte 2014 cirka 2 MSEK med negativt rörelseresultat på 0,4 MSEK. Under fösta halvåret 2015 omsatte Pantaluren AB cirka 1,1 MSEK med ett rörelseresultat på – 0,2 MSEK. Eget kapital är per 2015-09-30 1,1 MSEK. I Bolaget finns en

Läs mer
2015-12-03

Bolagsverket har registrerat emission i Mobilåtervinning i Sverige AB

Bolagsverket har idag registrerat emissionen i dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB. Aktiekapitalet uppgår nu till 716 666 kronor och antalet aktier 716 666 stycken. För mer information kontakta Johan Nilsson, VD 08-7200610 kontakt@stureguld.se

Läs mer
2015-12-01

Dotterbolag genomför förvärv och nyemission

Bolagsförvärv: Sturegulds dotterbolag Mobilåtervinning i Sverige AB har per idag 2015-12-01 genomfört ett förvärv av 76,4 % av bolagets största konkurrent Pantaluren AB. Köpeskilling (för de 76,4 %) var 3 208 800 SEK. Betalning utgörs av 106 960 (vilket motsvarar 12,98 % av Mobilåtervinning) nyemitterade aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB á 30 SEK per styck (apportemission). Säljare är Aggregate Media och Ted Hagen.   Pantaluren omsatte 2014 cirka 2 MSEK med negativt rörelseresultat på 0,4 MSEK. Under fösta halvåret 2015 omsatte Pantaluren AB cirka 1,1 MSEK med ett

Läs mer
2015-11-23

Dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige ABs emission registrerad

Mobilåtervinning i Sverige ABs nyemission är per idag 2015-11-23 registrerad hos Bolagsverket. Efter registrering har Bolaget 683 333 stycken aktier fördelat på ett aktiekapital om 683 333 SEK. Stureguld äger 72,5 % av Mobilåtervinning som i senaste emissionen värderades till 10,2 MSEK. Johan Nilsson VD 08-720 06 10 Kontakt@stureguld.se www.stureguld.se

Läs mer
2015-11-19

Nyemission i dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB

Styrelsen i Mobilåtervinning i Sverige AB har under november arbetat för att kapitalisera bolaget. Under senaste veckan stängdes emissionen och bolaget har genomfört en riktad emission till tio investerare varav Richard Näsström samt Blue Bat Investments AB kommer att inneha mer än fem procent av kapital och röster. Bolaget har erhållit 1 999 995 kronor som betalning för 133 333 stycken aktier. Det totala antalet aktier efter emissionen i Mobilåtervinning uppgår till 683 333 stycken med ett totalt aktiekapital om 683 333 kronor. Intresset var stort för emissionen. Emissionen

Läs mer
2015-11-18

Bolagsverket har registrerat nya aktier

Bolagsverkets registreringsprocess avseende de nya aktierna för inköp av rörelsen smsguld.se samt guldpengar.se är nu färdigställd. Detta innebär att det totala antalet aktier i Stureguld Sverige AB uppgår till 103 000 000 stycken. För mer information kontakta Johan Nilsson, VD 08-7200610 kontakt@stureguld.se

Läs mer
2015-11-10

Månadsrapport Stureguld Sverige AB

Under oktober 2015 omsatte Stureguld 1,2 MSEK (0,8). Målsättningen att omsätta mer än 50 MSEK kvarstår. Johan Nilsson VD 08-720 06 10 Kontakt@stureguld.se www.stureguld.se

Läs mer
2015-10-28

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stureguld Sverige AB

Stureguld Sverige AB har per den 27 oktober 2015 hållit extra bolagsstämma. Följande beslut fattades vid stämman: -          att genomföra inköp av rörelsen smsguld.se samt guldpengar.se -          att dela ut dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB Lars Bramelid reserverade sig mot besluten.                                                                                                                                            För mer information kontakta Johan Nilsson, VD 08-7200610 kontakt@stureguld.se

Läs mer
2015-10-16

Delårsrapport 2015

finansiell översikt delår tre 2015 Totala intäkter uppgick till 47,3 MSEK (15,6) Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK (-1,3) Periodens resultat uppgick till -1,4 MSEK (-1,4)  Resultat per aktie uppgick till -0,02(-0,02) VD har ordet Juni 2015 tog jag åter över som VD i Stureguld Sverige AB och har gått igenom verksamheten och dess kostnader. Jag anser att den tidigare ledningen inte har haft kontroll på verksamheten och att marginalen, inom framförallt B2B, blivit lidande. Jag har därför beslutat om att minska fokuseringen på B2B och istället fokusera på B2C som jag anser

Läs mer
2015-10-15

Dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB är nu publikt

Det helägda dotterbolaget Mobilåtervinning i Sverige AB har nu registrerats som ett publikt bolag. Bolagets aktiekapital är nu 550 000 kronor. Ökningen av aktiekapitalet och förändringen till ett publikt bolag är ett led i den strategi Stureguld har för Mobilåtervinning i Sverige AB där dotterbolaget kommer att delas ut till aktieägarna av Stureguld Sverige AB samt listas separat. För mer information kontakta Johan Nilsson, VD 08-7200610 kontakt@stureguld.se

Läs mer
2015-10-07

Kallelse till extra bolagsstämma i Stureguld Sverige AB

Aktieägarna i Stureguld Sverige AB, org nr 556777-2883, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 oktober 2015 klockan 15:00. Bolagsstämman kommer att hållas hos Arcinova, Birger Jarlsgatan 18a 5 trappor, Stockholm. Rätt att delta vid bolagsstämman Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 21 oktober 2015, dels senast klockan 12:00 onsdagen den 21 oktober 2015 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via e-post till info@stureguld.se eller per brev till Stureguld Sverige

Läs mer
2015-09-28

Förvärvar smsguld.se samt guldpengar.se

Stureguld AB har tecknat ett avtal med 24Money Payments AB om att förvärva verksamheterna smsguld.se samt guldpengar.se. Genom avtalet kommer Stureguld att förstärka sin position på marknaden betydligt. Stureguld förvärvar verksamheterna för en köpeskilling om 4 420 tkr. Betalning av köpeskillingen sker genom att köparen betalar med nyemitterade aktier i Stureguld. Antalet aktier uppgår till 17 000 000 med en teckningskurs om 0,26 kronor. Avtalet är villkorat av att Stureguld får ett godkännande av en kommande extra bolagsstämma. Styrelsen beräknat att kallelse till den extra

Läs mer
2015-09-15

Bolagsverket har registrerat Mobilåtervinning i Sverige AB

Stureguld har ett helägt dotterbolag där styrelsen tidigare har beslutat att dotterbolaget förvärvar rörelsen MobilPengar av Stureguld Sverige AB. Dotterbolagets namn har nu registrerats av Bolagsverket. Det nya namnet är Mobilåtervinning i Sverige AB. För mer information kontakta Johan Nilsson, VD 08-7200610 kontakt@stureguld.se

Läs mer
2015-09-10

Månadsrapport Stureguld Sverige AB

Under Augusti 2015 omsatte Stureguld 4 MSEK (1,6). Målsättningen att omsätta mer än 50 MSEK kvarstår. Ett resultat på 2,5msek revideras på grund av sommarens beslut att ta Stureguld in i en expansionsfas av verksamheten och bolaget vill växa organiskt och externt för att ta stora delar av marknadsandelarna inom vårt segment. Till en början kommer det bidra till att våra kostnader kommer öka på kort sikt. Johan Nilsson VD 08-720 06 10 Kontakt@stureguld.se www.stureguld.se

Läs mer
2015-09-01

Verksamheten MobilPengar.se överlåts till ett helägt dotterbolag

Verksamheten MobilPengar.se förvärvades av Stureguld Sverige AB under våren 2015. Sturegulds ledning har under våren och sommaren lagt upp strategin för vidare expansion av verksamheten. Därför har ett helägt dotterbolag till Stureguld bildats vilket för närvarande är under namnändring till Mobilåtervinning i Sverige AB. Styrelsen beslutade 2015-08-28 att dotterbolaget förvärvar rörelsen MobilPengar av Stureguld Sverige AB. Köpeskillingen uppgår till 450 000 kronor. Mobilåtervinning i Sverige AB kommer att genomföra en företrädesemission till Stureguld Sverige AB där köpeskillingen

Läs mer
2015-08-11

Månadsrapport Stureguld Sverige AB

Under Juli 2015 omsatte Stureguld 9,5 MSEK (1,1). Målsättningen att omsätta mer än 50 MSEK till ett resultat på mer än 2,5 MSEK kvarstår. Johan Nilsson VD 08-720 06 10 Kontakt@stureguld.se www.stureguld.se

Läs mer
2015-07-15

Halvårsrapport - 2015

FINANSIELL ÖVERSIKT HALVÅR ETT 2015 Totala intäkter uppgick till 31,8 MSEK (10,6) Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-1,6) Periodens resultat uppgick till -0,3 MSEK (-1,7) Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,02) Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld Sverige AB avger härmed följande rapport för perioden 2015-01-01 - 2015-06-30 VD har ordet Under det första halvåret har vi ökat vår omsättning markant och ligger nu på en förutspådd årsomsättning om 60 MSEK. Marknaden i Sverige har under första halvåret varit stabil. Vår ökade marknadsandel har gjort

Läs mer
2015-06-10

Månadsrapport Stureguld  Sverige AB

Under maj 2015 omsatte Stureguld 5,3 MSEK (3,2). Målsättningen att omsätta mer än 40 MSEK till ett resultat på mer än 2,5 MSEK revideras till en målsättning att omsätta mer än 50 MSEK till ett resultat på mer än 2,5 MSEK. Marcus Wernersson VD 08-720 06 10 kontakt@stureguld.se www.stureguld.se

Läs mer
2015-06-08

Nygammal VD återvänder

Johan Nilsson återvänder som VD eftersom nuvarande VD Marcus Wernersson ska studera vidare på HHS till hösten. Wernersson kommer att finnas kvar i styrelsen och fortsätta att aktivt utveckla bolaget. Fördelen för Stureguld är att Nilsson, under tiden, har varit väl informerad om utvecklingen i Bolaget genom sitt styrelseuppdrag och direkt kan fortsätta Bolagets nuvarande utveckling. ”Jag kommer att fortsätta att arbeta med Bolaget men styrelsen har valt att ge Johan platsen som VD medan jag fortsätter mina studier på HHS” - Marcus Wernersson ”Det var ett naturligt val att jag

Läs mer
2015-05-29

Kommunike från årsstämma

Stureguld Sverige AB (publ) har per den 28 maj 2015 hållit årsstämma där årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 presenterades. Följande beslut fattades vid stämman: -          att fastställa resultat- och balansräkningen enligt det framlagda förslaget -          att disponera resultatet enligt styrelsens förslag -          att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Josefine Gunnarsdottir (Aktiespararna) reserverade sig. -          att utse en ny styrelse enligt nedan. Till ny styrelse valdes enligt förslaget -

Läs mer
2015-05-15

Styrelsens förslag till årsstämman

12. Styrelsen avstår för att lämna ett förslag om ersättningar till styrelsens ledamöter. 13. Styrelsen föreslår omval av Hans Orre, Johan Nilsson och Marcus Wernersson samt nyval av Stefan Vilhelmson. 14. Att nuvarande revisor Berit Holmgren (Carlsson & Partners) omväljs. Styrelsen 08-720 06 10 kontakt@stureguld.se www.stureguld.se

Läs mer
2015-05-11

Månadsrapport Stureguld  Sverige AB

Under april 2015 omsatte Stureguld 6,5 MSEK (1,3). Målsättningen att omsätta mer än 40 MSEK till ett resultat på mer än 2,5 MSEK står kvar. Marcus Wernersson VD 08-720 06 10 kontakt@stureguld.se www.stureguld.se

Läs mer
2015-04-27

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Stureguld Sverige AB (publ) 556777-2883 kallas härmed till bolagsstämma 28 maj 2015 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 22 maj 2015 och anmälan ska inkommit till bolaget senast 22 maj 2015. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Stureguld Sverige AB, BOX 4070, 102 62 Stockholm eller per e-post: kontakt@stureguld.se Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i

Läs mer
2011-12-14

Stureguld VD-intervju

Intervju med VD Joacim Nord

Läs mer